Завантажити програму

Програма розвитку
Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти
у Житомирській області на 2013-2018 роки

ВСТУП

Суттєві зміни в економіці України, збільшення інвестицій у розвиток виробництва і соціальну сферу створюють передумови щодо поліпшення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників.
Приведення існуючої системи підготовки робітничих кадрів в Україні у більш сучасну ефективну і мобільну відповідність до потреб економіки країни можливе за рахунок оновлення змісту професійно-технічної освіти.
Основні напрями оновлення змісту ПТО та шляхи їх реалізації:
І напрям – впровадження в навчально-виховний та навчально-виробничий процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій, що реалізується за рахунок належного рівня соціального партнерства: ефективної діяльності створених на базі ПТНЗ галузевих НПЦ; розробки та впровадження ДСПТО, ефективного використання наявного інформаційно-комп'ютерного забезпечення ПТНЗ області;
ІІ напрям – інтелектуалізація ПТО (високопрофесійне кадрове забезпечення ПТНЗ; ефективне підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів; впровадження ІКТ в навчальний процес; дослідно-експериментальна діяльність колективів; участь педагогічних працівників, учнів в конкурсах професійної та фахової майстерності; належний рівень самоосвіти та видавничої діяльності педагогічних працівників ПТНЗ).
Інноваційні підходи до оновлення змісту і форм організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів у ПТНЗ з урахуванням стану і прогнозів розвитку економіки та ринку праці регіону, результатів наукових досліджень, вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки кваліфікованих робітників стали пріоритетними напрямами розвитку професійно-технічної освіти області.
Створення передумов, ретельний та ефективний супровід впровадження інновацій у процес професійної підготовки робітничих кадрів покладається на обласну методичну службу.
Розв’язання цих проблемних питань зумовлює необхідність створення і реалізації Програми розвитку обласної методичної служби (Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області), яка є складовою Регіональної Програми розвитку профтехосвіти Житомирщини.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення мобільного та ефективного методичного супроводу підготовки кваліфікованих робітників, підвищення її якості за рахунок впровадження інноваційних виробничих і педагогічних технологій у навчально-виховний та навчально-виробничий процеси, спонукання педагогічних працівників до постійного професійного росту та вдосконалення професійної освіти відповідно до вимог роботодавців.
Основними завданнями Програми є:

 • інтелектуалізація та наукове забезпечення діяльності обласної методичної служби;
 • модернізація структури підготовки кадрів у системі ПТО області;
 • створення єдиного методичного та інформаційного супроводу навчально-методичної роботи у ПТНЗ;
 • посилення науково-методичного супроводу забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників;
 • розвиток соціального партнерства, участь роботодавців у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів;
 • організаційно-методичний супровід професійної адаптації молодих спеціалістів та керівників у педагогічних колективах ПТНЗ;
 • організаційно-методичний супровід створення навчально-виробничих комплексів, професійно-технічних навчальних закладів нового типу із впровадженням інноваційних технологій навчання різних форм за галузевим спрямуванням;
 • створення дидактичного забезпечення професійної підготовки;
 • здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки;
 • створення механізму діагностичного моніторингу стану професійної підготовки в ПТНЗ області;
 • забезпечення результативності участі закладів ПТО області у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках тощо;
 • розширення інформаційно-видавничої діяльності НМК ПТО;
 • методичний супровід впровадження ІКТ у навчально-виховний та навчально-виробничий процеси;
 • розширення зв’язків з науковими, методичними та інформаційними закладами (установами) України з питань удосконалення професійної підготовки, обміну перспективним педагогічним та виробничим досвідом;
 • методичний супровід розроблення та впровадження ДСПТО в ПТНЗ області;
 • організація забезпечення професійно-технічних навчальних закладів області програмно-методичною документацією, навчальною та методичною літературою;
 • розширення переліку методичних послуг підприємствам, установам, організаціям різних форм власності з питань організації навчально-виробничого процесу;
 • удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю, розвиток учнівського самоврядування на обласному рівні;
 • активізація роботи із засобами масової інформації.

Програма дасть змогу сприяти створенню необхідних умов для єдиного науково-методичного супроводу оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Координація і контроль за виконанням Програми

Організація і загальний контроль за виконанням Програми покладається на Департамент професійно-технічної освіти МОН України та Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області. Координація виконання Програми забезпечується Навчально-методичною радою, яка створена при НМК ПТО. Здійснення заходів щодо реалізації Програми забезпечується директором навчально-методичного кабінету ПТО та керівниками ПТНЗ.
Навчально-методичний кабінет ПТО подає щороку у встановлений термін до Департаменту професійно-технічної освіти та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти інформацію про хід виконання заходів, передбачених Програмою.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбаченим державним бюджетом та надходжень від госпрозрахункової діяльності закладу.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

 • інтелектуалізацію та професіоналізм обласної методичної служби;
 • удосконалення механізму методичного супроводу оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників;
 • створення системи неперервної освіти педагогічних працівників ПТНЗ області;
 • науково-методичне та інформаційно-комунікативне забезпечення професійної підготовки;
 • інтеграцію професійно-технічної освіти, науки і виробництва;
 • дієву систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ та методистів НМК ПТО;
 • стандартизацію професійного навчання, варіативність та індивідуалізацію;
 • неперервність професійно-технічної освіти та її випереджувальний характер;
 • удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю;
 • створення ефективної моделі учнівського самоврядування.

 

 

Заходи щодо забезпечення розвитку Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області

 • Забезпечити функціонування єдиної системи організації інформаційно-методичного супроводу оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ області.

НМК ПТО, ПТНЗ області
2013-2018 роки

 • Інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності обласної методичної служби.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, НМК ПТО
2013-2015 роки

 • Забезпечити оновлення змісту професійної підготовки за рахунок розроблення, апробації та впровадження ДСПТО з конкретних робітничих професій.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Здійснювати методичний супровід впровадження нових форм і методів професійного навчання.

НМК ПТО, постійно

 • Забезпечити навчання з основ психології, педагогіки та методики працівників, які залучаються до організації та професійного навчання персоналу на виробництві.

НМК ПТО, постійно

 • Забезпечити професійно-технічні навчальні заклади області навчально-методичними та дидактичними матеріалами для впровадження ДСПТО з конкретних робітничих професій.

НМК ПТО
2013-2018 роки

 • Створити дієву систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, запровадити обов’язковість їх стажування в умовах сучасного виробництва.

НМК ПТО, ПТНЗ області
2013-2018 роки

 • Забезпечити проведення конкурсів педагогічних ідей щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний та навчально-виробничий процеси.

НМК ПТО, ПТНЗ області
2013-2018 роки

 • Забезпечити поповнення та оновлення постійнодіючої виставки інноваційної діяльності ПТНЗ області.

НМК ПТО, ПТНЗ області
2013-2018 роки, щоквартально

 • Активізувати роботу з обдарованою молоддю. Залучити її до участі в предметних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності та конкурсі-захисті по лінії МАН України.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Забезпечити інформаційно-методичний супровід організації професійного навчання в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності та підпорядкування.

НМК ПТО
2013-2018 роки

 • Організація і координація роботи авторських колективів, навчально-методичних груп, окремих педагогічних працівників з розробки рукописів навчальної літератури, проектів програмно-методичної документації.

НМК ПТО
постійно

 • Створити та забезпечити діяльність Творчої педагогічної лабораторії при НМК ПТО.

НМК ПТО
2015-2018 роки

 • Запровадити інноваційних форм та методів проведення масових заходів навчального характеру.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Забезпечити ефективність стажування новопризначених методистів ПТНЗ при НМК ПТО.

НМК ПТО
постійно

 • Організаційно-методичний супровід функціонування учнівського самоврядування.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Розширити перелік платних послуг підприємствам, установам, організаціям різних форм власності та підпорядкування з питань організації професійного навчання.

НМК ПТО
2013-2018 роки

 • Забезпечити дієву співпрацю із засобами масової інформації.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Організаційно-методичний супровід функціонування сайтів ПТНЗ, роботи з веб-порталом ПТО та сайтом НМК ПТО.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно

 • Забезпечити ефективний моніторинг розвитку професійно-технічної освіти в сучасних умовах.

НМК ПТО, ПТНЗ області
постійно
Розглянуто і схвалено
на зборах трудового колективу:
Протокол №6 від 28.01.2013р.