ДІЯЛЬНІСТЬ НМК ПТО

СТАТУТ НМК ПТО

Пріоритетні напрямки діяльності НМК ПТO

Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах області, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення, надання конкретної методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів.

2.     Здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання. Участь у наукових дослідженнях, що здійснюються ІІТ і ЗО Міністерства освіти і науки України, Академією педагогічних наук, вищими навчальними закладами з проблем професійно-технічної освіти.

3.     Здійснення заходів щодо вивчення та впровадження передового педагогічного і виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи шкіл передового досвіду методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання, різноманітних конкурсів серед учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

4.     Організація роботи з узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації; пропаганда методичної, навчальної і технічної літератури, технічних засобів навчання та навчально-наочного приладдя; підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід професійно-технічним закладам області та ІІТ і ЗО Міністерства освіти і науки України.

5.     Організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, обласних методичних секцій, обласних шкіл передового досвіду, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.

6.     Організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури, навчально-наочного приладдя та технічних засобів навчання тощо.

7.     Організація та проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних закладів за очною, очно-заочною формами навчання.

8.     Здійснення курсових форм навчання без присвоєння кваліфікації за різними напрямами.

9.     Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, у професійно-технічних закладах, надання допомоги у розробці індивідуальних планів і програм стажування.

10. Створення методичних секцій та методичних об’єднань з професій та навчальних дисциплін згідно Типового переліку, організація їх роботи.

11. Організація та координація роботи авторських колективів, навчально-методичних творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області з розробки проектів та удосконалення діючої програмно-методичної документації, а також з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, технічних засобів навчання тощо. Тиражування після погодження розроблених матеріалів з ІІТ та ЗО Міністерства освіти і науки України, з метою їх експериментальної апробації в професійно-технічних навчальних закладах області. Інформування ІІТ і ЗО Міністерства освіти і науки України про результати апробації з наданням відповідних документів.

12.  Проведення консультацій керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, застосування навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації.

13. Розробка і подання до ІІТ і ЗО Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо удосконалення системи безперервної освіти, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності керівних, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на основі досягнень науки і техніки, передового вітчизняного та зарубіжного педагогічного та виробничого досвіду, інноваційних технологій.

14.  Участь у підготовці документів з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів та атестуванні педагогічних працівників.

15. Надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам області в організації роботи педагогічних Рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

16. Участь в розробці «Типових навчальних планів» для підготовки робітничих кадрів з професій, підготовка з яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах області.

17. Організація розробки робочих навчальних планів професійно-технічними навчальними закладами області, їх аналіз та подання на затвердження управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

18. Здійснення інформативно-видавничої діяльності:

-          підготовка та випуск інформаційних та методичних матеріалів у межах компетенції;

-          підготовка та випуск періодичних та інших видань, що зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України.

19.   Надання освітніх послуг підприємствам, установам, організаціям різних форм власності та підпорядкування, фізичним особам, з питань:

– розробки навчальних планів і програм;

–      розробки методичної та іншої документації;

–      надання методичної допомоги з питань підготовки і перепідготовки робітничих кадрів на виробництві, різних форм курсової підготовки;

–      підвищення кваліфікації спеціалістів з окремих професій;

–      методики організації навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в сфері професійно-технічної освіти;

–      підготовки до проведення ліцензійної та атестаційної експертизи. 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ НМК ПТО

 

    НМК ПТО у Житомирській області надає платні послуги відповідно до вимог, зазначених постановою КМУ від 27.08.2010р №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державних і комунальних форм власності» та пов’язані з основною статутною діяльністю:

- консультації з питань організації навчально-виробничого процесу та впровадження ДСПТО з робітничих професій (станом на 1.11.2017р. 39,76 коп. за 1 годину);

-  розробка навчально-плануючої документації з професій, відповідно до ДСПТО або Типових навчальних планів і програм (322,72 за 1 комплект);

-  розробка навчально-методичної документації з питань організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві (вартість комплекту залежить від кількості годин, витрачених методистом на підготовку і секретарем на друк).